Algemene voorwaarden


1. Algemeen / Inschrijving

 • Ondertekening van het deelnameformulier verplicht deelnemer tot betaling van de overeengekomen deelnamekosten binnen de daarvoor gestelde termijn en tot deelname aan het event. Ook verplicht de deelnemer zich tot het juist en tijdig regelen van de artikelen en/of diensten welke op het event zullen worden geëxposeerd.
  Ruimtes en lezingen worden toegewezen op basis van sponsorpakket en tijdstip binnenkomst. Je kunt wel je voorkeur kenbaar maken, maar de organisatie kan geen enkele garanties geven.
 • Bij annulering krijg je geen geld terug. De inschrijver kan wel een collega als vervanger sturen.
 • De inschrijver die zich voor een bepaalde dag heeft aangemeld, heeft de mogelijkheid om met de gekregen ticket toch voor de andere eventdag te kiezen. Hiervoor hoeft de deelnemer zich niet opnieuw in te schrijven.
 • Betalingen op factuur zijn in uitzondering mogelijk wanneer de MOA hiermee schriftelijk akkoord is gegaan. Let wel op: Wanneer u er voor kiest om middels een factuur te betalen is het niet mogelijk om deel te nemen aan kortingsacties. Hierin maken wij in geen enkel geval een uitzondering. Iedere kaart op de factuur zal voor 149,50 euro (Excl. BTW) op de factuur komen te staan.
 • Hierbij informeren wij je dat gedurende het MIE foto's en video's gemaakt worden. Het beeldmateriaal kan gebruikt worden in onze communicatie-uitingen.

2. Opbouw / Afbouw van de stands

 • Opbouw vindt plaats op 5 februari 2019 De exacte op-en afbouwtijden zijn terug te vinden in de handleiding standbouw. Afwijking van deze tijden is uitsluitend mogelijk indien hiervoor schriftelijke toestemming van de organisatie verkregen is. De organisatie is gerechtigd de opbouw van stands op te houden en/of te onderbreken, indien hier aanleiding voor wordt gezien.
 • Deelnemer dient minimaal 30 minuten voor de opening van het event de bouw en inrichting van de stand te voltooien.
 • Deelnemer is verplicht de uitgezette standruimte in dezelfde staat achter te laten als hoe deze standruimte deelnemer tot beschikking is gesteld voor het event.
 • Deelnemer is verplicht zich aan-en af te melden bij de organisatie.

3. Algemeen stands

3.1 Standbemanning

 • Alle voorwaarden welke door de organisatie zijn gesteld met betrekking tot de bouw en inrichting van de stand dienen te worden opgevolgd, evenals de algemene voorwaarden die worden gesteld door de directie van het event gebouw en/of de standbouwer (en AV-leverancier). De stand mag niet zonder voorafgaande toestemming van de organisatie gesloten worden of onbemand gelaten worden gedurende de openingstijden van het event.
 • Het is niet toegestaan om reclame te maken en/of aankondigingen te doen buiten de gehuurde stand/ruimte. Dit geldt ook voor het uitdelen van flyers, giveaways en andere items buiten de gehuurde stand/ruimte, tenzij dit met de organisatie is overeengekomen en schriftelijk is vastgelegd in een sponsorovereenkomst.
 • Per ‘standaard’ stand zijn twee gratis dagkaarten per dag voor standbemanning 
inbegrepen. In totaal heeft u dus recht op 4 dagkaarten. Hiervoor dient u gebruik te maken van de dagkaarten (voorzien van uw bedrijfsnaam/logo). LET OP: Op de totaalfactuur, die u na het MIE krijgt toegezonden, worden de vier gratis standbemanningskaarten in mindering gebracht. Bij Platina, Gouden of Zilveren sponsors zijn de kaarten voor de standbemanning bij het sponsorpakket inbegrepen.
 • Ingehuurde acteurs (of ander personeel) mogen geen reclame dragen van de sponsor en ook geen flyers of anders items uitdelen, tenzij dit als sponsormogelijkheid is afgesproken met de organisatie. In de workshopzaal mogen alleen presentatie hand-outs worden uitgereikt; tenzij anders overeengekomen met de organisatieIngehuurde acteurs (of ander personeel) mogen geen reclame dragen van de sponsor en ook geen flyers of anders items uitdelen, tenzij dit als sponsormogelijkheid is afgesproken met de organisatie. In de workshopzaal mogen alleen presentatie hand-outs worden uitgereikt; tenzij anders overeengekomen met de organisatie.


3.2 Stroom en AV-middelen

 • In de stand is een stroompunt aanwezig t.b.v. computerapparatuur (zoals: laptop, monitor, beamer). Het is niet toegestaan om een koffiezetapparaat, waterkoker en/of andere huishoudelijke apparatuur hierop aan te sluiten! Ook is het niet toegestaan om het aantal stroompunten uit te breiden met contactdozen c.q. verlengsnoeren. Indien meer stroompunten gewenst zijn, dient dit per omgaande te worden doorgegeven aan de organisatie.
 • AV-middelen, zoals extra beamers, schermen en dergelijke kunnen besteld worden bij de daartoe aangewezen AV-leverancier. De organisatie is niet verantwoordelijk voor het niet nakomen van gemaakte afspraken tussen AV-leverancier en uw bedrijf.
 • De organisatie neemt geen enkele aansprakelijkheid voor het al dan niet functioneren van de telecommunicatie of het internetgebruik.
 • Technische voorzieningen voor en tijdens het event worden aangebracht door de facilitaire dienst van de organisatie of een door de organisatie aangewezen derde.


3.3 Planten en groendecoratie

 • Kunststof groendecoratie (planten, bloemen, enz.) is toegestaan als deze in de brandvoortplantingsklasse 2 overeenkomstig NEN 6065 is in te delen.
 • Als de groendecoratie niet aan de gestelde normen voldoet, wordt deze slechts in zeer beperkte omvang toegelaten. Een en ander ter beoordeling van de plaatselijke brandweer en/of organisator.
 • Zogenaamd “levend groen” is toegestaan. Bedenk wel dat bij gekapt materiaal tijdens de beurs de brandonveiligheid zal toenemen (uitdroging), zodat alsnog eisen kunnen worden gesteld met betrekking tot het niet ontvlambaar maken van het decoratiemateriaal.
 • Indien planten in een turfbed worden geplaatst, moet het turfbed regelmatig bevochtigd worden. De omvang en de laagdikte van het turfbed moet van een beperkte omvang zijn. 
De in het turfbed aanwezige spots moeten stevig en stabiel zijn geplaatst.

3.4 Schoonmaak

 • Vloeren worden ’s avonds schoongemaakt. U bent zelf verantwoordelijk voor het schoonhouden van uw eigen stand. De organisatie kan de kosten voor afval dat door de deelnemer wordt achtergelaten, indien naar het oordeel van de organisatie de hoeveelheid of de aard daarvan het normale overschrijdt, belasten op de deelnemer.

3.5 Schade en diefstal

Om schade aan de standaard standmaterialen te voorkomen, dienen de volgende spelregels in acht te worden genomen:

 • Het is niet toegestaan in de wanden te boren, te schroeven, te nieten en te spijkeren;
 • Het is ook niet toegestaan om op de wanden te schrijven met ballpoint, stiften, potloden.
 • De wanden en de aluminium frames mogen niet beplakt worden met dubbelzijdig tape of andere bevestigingsmaterialen, die bij verwijdering lijmresten achterlaten of andere schade toebrengen. Is hiervan sprake, dan dienen de lijmresten door u zelf te worden verwijderd.
 • Ontstane schade door het niet nakomen van deze instructie zal door de standbouwer in rekening worden gebracht. Ontstane schade op de beursvloer door oneigenlijk gebruik zal ook in rekening worden gebracht. Dit zal de MOA doen op basis van de gecalculeerde schade. Het starttarief hiervoor bedraagt € 50,-excl. BTW.
 • De organisatie is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade en/of vermissing van welke aard dan ook ontstaan voor, noch voor eventueel letsel toegebracht aan 
de zich in de stand bevindende bezoekers tijdens en/of na het event. De standhouder is aansprakelijk voor alle schade hoe ook ontstaan in of door hun stand alsmede voor alle schade veroorzaakt met of door hun zaken, door hun handelen, of door hun nalaten tijdens het event.
 • Ook de aansprakelijkheid voor diefstal in welke vorm dan ook is voor de deelnemer. Deze risico’s dienen door deelnemer zelf te worden verzekerd.

3.6 Aan- en afvoer goederen tijdens de eventdagen

De aanvoer van goederen, exclusief standmateriaal, dient plaats te vinden op 5 of 6 februari (voor uiterlijk 08.30 uur). De afvoer van goederen dient plaats te vinden op 7 februari, gelijk na afloop van het event. Het is deelnemer niet toegestaan de goederen op een ander tijdstip af te voeren. Organisatie is niet verantwoordelijk voor schade in welke vorm dan ook, indien deelnemer zich niet aan de gemaakte afspraken met betrekking tot de aan-en afvoer van goederen houdt.

3.7 Algemeen stands

 • De gangpaden, nooduitgangen en brandweerhaspels dienen te allen tijde geheel vrij te zijn van obstakels. Met demontage zal door de standbouwer worden gestart binnen 45 minuten na afloop van de beurs. Aansprakelijkheid voor na die tijd aanwezig decoratiemateriaal wordt door de organisator en standbouwer volledig uitgesloten.
 • Het is niet toegestaan om voor de officiële afsluiting van het congres de stand te ontdoen van decoratie of om de stand uit te ruimen.
 • De kosten voor het transport van goederen en/of standmaterialen zijn voor rekening van de deelnemer, tenzij anders gespecificeerd staat in het deelnameformulier.
 • De organisatie is bevoegd de reeds toegewezen standruimte te wijzigen, zonder dat 
deelnemer aanspraak kan maken op vergoeding van schade, in welke vorm of uit 
welke oorzaak die ook mocht worden geleden. De deelnemer zal hier te zijner tijd 
over worden geïnformeerd.De organisatie is bevoegd de reeds toegewezen standruimte te wijzigen, zonder dat 
deelnemer aanspraak kan maken op vergoeding van schade, in welke vorm of uit 
welke oorzaak die ook mocht worden geleden. De deelnemer zal hier te zijner tijd 
over worden geïnformeerd.

Het is de deelnemer niet toegestaan om:

 • De door hem/haar ingenomen standruimte geheel of gedeeltelijk aan derden te verhuren of anderszins aan derden ter beschikking te stellen.
 • Te ruilen van standruimte.
 • Licht ontvlambare of ontplofbare stoffen, gassen en gevaarlijke goederen of stankverspreidende stoffen binnen het gebouw waar de beurs plaatsvindt of op de daarbij behorende terreinen aanwezig te hebben.
 • Andere deelnemers bij het gebruik van zijn stand te hinderen en/of overlast te bezorgen. Organisatie heeft het recht de deelnemer die zorgt voor overlast of hinder, in de ruimste zin van het woord, zonder ingebrekestelling en zonder gerechtelijke tussenkomst een rekening te sturen en zijn/haar stand te verwijderen. Deelnemer heeft in dit geval geen enkel recht op restitutie of vergoeding van schade.
 • Producten en diensten te exposeren, welke naar het inzicht van de organisatie niet in overeenstemming zijn met het doel en/of concept van het event.
 • Voorwerpen van welke aard dan ook aan het gebouw en/of onderdelen daarvan op welke wijze dan ook te bevestigen.
 • Eigen drank en etenswaren mee te nemen c.q. aan bezoekers uit te delen. De organisatie verzorgt standaard catering (lunch, borrel, koffie/thee/water). Alle extra catering dient te worden afgenomen bij Media Plaza tegen de bij Media Plaza geldende ‘horeca-tarieven’.

4. Sprekers

Sprekers verklaren, indien de workshop door de organisatie aan spreker bevestigd is, 
akkoord te gaan met:
 • de criteria waaraan een workshop dient te voldoen, zoals verwoord in de notitie richtlijnen en criteria workshops voor workshops;
 • publicatie van twee korte samenvattingen t.b.v. communicatie-uitingen en publiciteit via de vakbladen;
 • digitale opname van de workshop.

5. Betalingstermijn

De betaling van de gemaakte sponsorafspraken geschiedt op basis van een factuur van 100%. Bij geen of te late betaling is de organisatie gerechtigd de deelnemer de toegang tot de beursvloer en/of overige sponsoractiviteiten te weigeren. De verschuldigde bedragen inclusief BTW dienen op de rekening van de organisatie te zijn bijgeschreven op de datum zoals gespecificeerd op de factuur. Mocht deelnemer niet aan de betalingstermijn voldoen, dan is de deelnemer naast het totale bedrag tevens 2% kredietbeperking verschuldigd. Tevens kan de organisatie de wettelijke rente in rekening brengen aan de deelnemer vanaf factuurdatum. Bij uitstaande bedragen na het event zal een incassobureau worden ingeschakeld. De kosten die daaruit voortvloeien zijn voor rekening van deelnemer.

6. Annulering deelname

Annulering van deelname kan uitsluitend door een aangetekend schriftelijk bericht aan de organisatie van het event en door betaling van een schadevergoeding. Organisatie is gerechtigd de desbetreffende ruimte/sponsoractiviteit voor andere doeleinden te gebruiken. De schadevergoeding bedraagt:
 1. 5% van het overeengekomen bedrag: annulering 6 maanden – 1 jaar voor de ingangsdatum van het event.
 2. 50% van het overeengekomen bedrag: annulering 4 – 6 maanden voor de ingangsdatum van het event.
 3. 75% van het overeengekomen bedrag: annulering 2 – 4 maanden voor de ingangsdatum van het event.
 4. 100% van het overeengekomen bedrag: annulering 2 maanden of korter voor de ingangsdatum van het event.
Als datum van annulering geldt de datum waarop de aangetekende brief met annulering in het bezit is van de organisatie. De organisatie is gerechtigd de verschuldigde schadevergoeding in mindering te brengen op het reeds betaalde bedrag.

7. Afgelasting en terugbetaling

Organisatie is gerechtigd in geval van overmacht het event niet door te laten gaan. De deelnemer kan geen aanspraak maken op vergoeding van schade in welke vorm dan ook. Onder overmacht wordt iedere buiten de schuld van de organisatie ontstane en niet voor de organisatie risico komende tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst verstaan, welke niet voorzien was. De overeenkomst zal door middel van een schriftelijke bevestiging van de organisatie ontbonden zijn. Wanneer het event om voormelde reden geheel geen doorgang vindt, dan worden de inschrijvingen en eventueel reeds vastgestelde afspraken als vervallen beschouwd en zullen door de deelnemer reeds gedane betalingen ter zake van de sponsoractiviteiten gerestitueerd worden. Dit gebeurt dan onder aftrek van de reeds voor organisatie ontstane kosten, die geheel of gedeeltelijk over deelnemers naar evenredigheid op basis van hetgeen afgesproken, kunnen worden omgeslagen. Deze restitutie zal binnen 60 dagen na het besluit het event niet te laten doorgaan, plaatsvinden.

Wanneer de organisatie, anders dan in geval van overmacht, besluit het event niet te 
laten doorgaan, hetgeen ter vrije beoordeling van de organisatie is, dan zal de organisatie dit uiterlijk vier weken voor aanvang van het event aan deelnemer meedelen. De overeenkomst zal dan na een schriftelijke verklaring ontbonden zijn. De deelnemer heeft dan recht op restitutie van het volledig afgesproken bedrag, zonder dat hier enige schadeplichtigheid voor de organisatie ontstaat.

8. Spelregels beoordelingen

De organisatie van het MIE streeft een zo eerlijk en objectief mogelijke beoordeling na. Vandaar dat het niet is toegestaan om je eigen spreker of bedrijf te beoordelen. Indien dit toch gebeurt, filteren de MIE organisatie deze cijfers eruit om zo tot een "schoon" cijfer te komen. Er moeten tevens minimaal  10 beoordelingen zijn om een cijfer te kunnen geven.

9. Overige bepaling

De contractuele en wettelijke aansprakelijkheid van de organisatie ten opzichte van de deelnemer is beperkt tot het bedrag van de deelnamekosten. De organisatie is bevoegd bij niet-nakoming van enige verplichting uit de overeenkomst door deelnemer de overeenkomst (schriftelijk) geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder dat daardoor enige schadeplichtigheid van de organisatie ontstaat. In alle gevallen waarin de organisatie een ingebrekestelling of enig exploit aan de deelnemer uitbrengt of in geval van een procedure tegen de deelnemer ter zake van de onderhavige overeenkomst, is de deelnemer verplicht alle daarvoor gemaakte kosten, waaronder inbegrepen alle kosten van rechtskundige bijstand aan de organisatie te vergoeden.

De organisatie behoudt zich te allen tijde het recht voor een inschrijving niet in behandeling te nemen. Aan deelneming kunnen geen verdere rechten worden ontleend met betrekking tot volgende events. Voor de overige voorwaarden en uitvoerige richtlijnen wordt verwezen naar de handleiding Standbouw MIE 2019 en de algemene voorwaarden van het Media Plaza.

MOA, Expertise Center voor Marketing-insights, Onderzoek & Analytics
Kingsfordweg 151, 1043 GR Amsterdam
Tel.: 020 581 07 10
KvK-nummer: 341 355 87